ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI ANKETÁRSKA SIEŤ GARANCIA KVALITY


  

 

GARANCIA KVALITY 

Agentúra FOCUS patrí k zakladajúcim členom Slovenskej asociácie výskumných agentúr /SAVA/ a vo svojej práci dodržiava kvalitatívne štandardy stanovené touto asociáciou. Výskumné projekty agentúry zároveň spĺňajú ustanovenia Morálneho kódexu, ktorý vydalo Európske združenie pre marketingový výskum a výskum verejnej mienky /ESOMAR/ - celosvetová asociácia združujúca odborných pracovníkov z oblasti marketingového výskumu a výskumu verejnej mienky.


Kontrola kvality údajov

Kvalitu zozbieraných primárnych údajov – ich spoľahlivosť a reprezentatívnosť – významnou mierou ovplyvňuje spôsob práce anketárskej siete. Správne uskutočnené rozhovory anketárov s respondentmi sú zároveň jedným z určujúcich kritérií celkovej kvality výskumného projektu. FOCUS má vybudovaný vlastný systém viacnásobnej kontroly kvality zozbieraných údajov, ktorý zahŕňa:

—   vizuálnu kontrolu úplnosti vyplnených dotazníkov
—   logickú kontrolu správnosti dodržania inštrukcií
—   kontrolu reprezentatívnosti výberových vzoriek
—   štandardné spätné dopytovanie min. 20% respondentov
—   kontrolu spôsobu a kvality uskutočneného rozhovoru

FOCUS ako člen SAVA dodržiava štandardy tejto asociácie pre výber, prácu a kontrolu anketárov. Množstvo realizovaných výskumov a ich vzájomná rôznorodosť umožňujú agentúre FOCUS využívať nové spôsoby získavania údajov a slúžia na neustále skvalitňovanie procesu ich zberu a spätnej kontroly.

 

 

Ochrana osobných údajov

Nevyhnutnou súčasťou výskumnej činnosti je získavanie údajov od respondentov, zúčastňujúcich sa na prieskumoch, za účelom ich analytického spracovania a vyhodnotenia. Agentúra FOCUS však pri tejto činnosti dôsledne dodržiava zákonné slovenské normy, ako aj etické zásady vzťahujúce sa k ochrane osobných údajov (predovšetkým Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, Morálny kódex ESOMAR-u, Kvalitatívne štandardy práce SAVA).

FOCUS sa ako profesionálna výskumná agentúra riadi vo svojej práci nasledujúcimi zásadami:
—   Spolupráca respondentov na výskumných projektoch agentúry je dobrovoľná, pričom FOCUS zachováva ich úplnú anonymitu vo všetkých fázach výskumu. To znamená, že získané údaje sa spracovávajú do súhrnných štatistických a analytických informácií, na základe ktorých už nie je možná spätná identifikácia konkrétneho respondenta.
—   Všetky údaje, ktoré o sebe respondenti poskytnú, agentúra využíva výlučne na výskumné účely. To znamená, že uvedené údaje FOCUS ďalej nerozširuje, neobchoduje s nimi, ani ich neposkytuje tretím osobám, keďže predmetom činnosti profesionálnej výskumnej agentúry nesmú byť žiadne aktivity, ktoré nemajú bezprostredný súvis s výskumnou činnosťou – predovšetkým databázový, resp. priamy marketing slúžiaci pre potreby individuálneho predaja, resp. propagácie produktov a služieb.

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk