ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


FULL SERVIS V OBLASTI VÝSKUMU VÝSKUMNÉ PRODUKTY VÝSKUMNÉ METÓDY


  

 

FULL SERVIS V OBLASTI VÝSKUMU 

Realizáciu akéhokoľvek výskumu FOCUS chápe ako ponuku "komplexného balíka" analytických služieb, ktorý zahŕňa:

—   definovanie (resp. pomoc pri definovaní) problému, cieľa výskumu
—   design výskumu - návrh výskumnej metódy, veľkosti vzorky, spôsobu zberu údajov, stanovenie časového harmonogramu a finančného rozpočtu
—   realizáciu zberu údajov prostredníctvom vyškolenej anketárskej siete vrátane kontroly práce anketárov

 

 

—   spracovanie údajov - štatistické analýzy, interpretácia údajov, vypracovanie záverečnej správy z výskumu
—   prezentáciu výsledkov výskumu - návrhy a odporúčania agentúry
—   odbornú spoluprácu a pomoc pri implementácii výsledkov výskumu do praxe

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk