ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


FULL SERVIS V OBLASTI VÝSKUMU VÝSKUMNÉ PRODUKTY VÝSKUMNÉ METÓDY


  

 

VÝSKUMNÉ PRODUKTY 

Agentúra FOCUS na základe svojich dlhoročných skúseností v poskytovaní výskumných a poradenských služieb vytvorila systém výskumných produktov, ktorý umožňuje riešiť požiadavky širokého spektra klientov z rôznych oblastí marketingu a verejnej mienky.

 

 

Výskumné produkty sú usporiadané do komplexného modulárneho systému - FOCUS RESEARCH SYSTEM - a sú vzájomne kombinovateľné. Tento systém je spracovaný tak, aby bolo možné každý výskumný projekt prispôsobiť požiadavkám rôznych klientov – od tých, ktorí potrebujú získať niekoľko signálnych údajov až po klientov, ktorí vyžadujú podrobné preskúmanie jednej, prípadne niekoľkých oblastí marketingu alebo verejnej mienky.


 

FOCUS Research System

Marketingový výskum
Výskum verejnej mienky
Multiklientské produkty
 

 

CommunalFOCUS

Ponúka pohľad verejnosti na fungovanie verejnej a komunálnej správy. Ponúka analýzy pôsobenia orgánov štátnej správy a samosprávy z hľadiska občanov v danom regióne, meste

—   závažnosť regionálnych a komunálnych problémov: hierarchia, stav riešenia, problémy pri riešení
—   účasť občanov na fungovaní princípu samosprávnosti v mieste bydliska: miera zaangažovanosti, spôsob a formy participácie na lokálnom dianí
—   aktéri lokálneho diania, mienkotvorní predstavitelia komunity, vzájomná spolupráca formálnych a neformálnych aktérov,
—   hodnotenie výsledkov politických a spoločenských zmien z hľadiska ich vplyvu na lokálnu, miestnu úroveň

Sp

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk