ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


FULL SERVIS V OBLASTI VÝSKUMU VÝSKUMNÉ PRODUKTY VÝSKUMNÉ METÓDY


  

 

VÝSKUMNÉ METÓDY 

Výberu výskumnej metódy predchádzajú konzultácie odborníkov agentúry FOCUS s klientom. Ich cieľom je spoznať očakávania a predstavy klienta o informáciách, ktoré chce prostredníctvom prieskumu získať. FOCUS na základe rozsahu a hĺbky skúmaného problému následne vyberie najvhodnejšiu výskumnú metódu, resp. kombináciu vzájomne sa doplňujúcich metód.

Vzhľadom na široké spektrum používaných výskumných metód je tento výber podmienený aj detailnými znalosťami agentúry o prednostiach i obmedzeniach tej-ktorej metódy, skúsenosťami pri jej aplikácii, ale najmä praktickou využiteľnosťou pri riešení konkrétnej úlohy, cieľa výskumu.

 

 

Medzi najčastejšie využívané výskumné metódy patria:

kvantitatívne výskumné metódy

—   reprezentatívny celoplošný a regionálny dotazníkový prieskum
—   telefonické rozhovory
—   štúdiové spotrebiteľské testy (in-hall testy)
—   rozhovory v domácnostiach (in-home testy)
—   monitorovanie aktuálnej ponuky produktov v sieti predajní (storechecking)
—   obsahová analýza médií
—   analýza štatistických údajov
—   mystery shopping
—   web interviewing

kvalitatívne výskumné metódy

—   skupinové diskusie (focus groups)
—   individuálne hĺbkové rozhovory
—   expertné rozhovory
—   sekundárna analýza dokumentov a publikovaných materiálov

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk